جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • تشکیلات تفضیلی

   استاندارد تشکیلات تفصیلی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

   (3)-اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

   1- مدیرکل

   2- کارشناس پیگیری

   3- کارشناس امور ایثار گران

   4- کارشناس هماهنگی امور شهرستان ها

   5- کارشناس مسئول روابط عمومی

   6- کارشناس روابط عمومی

   7- کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

   8- کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

   9- کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

   10- کارشناس مسئول حراست

   11- کارشناس حراست

   12- کارشناس حراست

   1-3 - اداره امور حقوقی

   13- رییس اداره امور حقوقی

   14- کارشناس دعاوی وامور قضایی

   15- کارشناس امور تعهدات و قرار دادها

   16- کارشناس املاک و امور ثبتی

   2-3 - گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی

   17– رییس گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی

   18- کارشناس عمران

   19- کارشناس عمران

   20- کارشناس فنی

   21- کارشناس معماری

   3-3 - معاونت امور ورزش

   22- معاون امور ورزش

   1-3-3- گروه هماهنگی امور بانوان

   23 ـ رئیس گروه هماهنگی امور بانوان

   24 ـ کارشناس مسوول ورزش بانوان

   25 ـ کاردان ورزش بانوان

   26 ـ کارشناس ورزش بانوان

   2-3-3گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

   27 ـ رئیس توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

   28 ـ کارشناس مسئول فرآیندهای ورزش قهرمانی

   29 ـ کارشناس امور پایگاههای ورزشی

   30 ـ کارشناس امور باشگاههای ورزشی

   31 ـ کارشناس استعدادیابی ورزش قهرمانی و حرفه ای

   32 ـ کارشناس ناظر بر فعالیت هیاتهای ورزشی

   33 ـ کارشناس مسوول بررسی عملکرد هیاتها و مجامع انتخابی

   34 ـ کارشناس نظارت بر آموزش هیاتها

   35 ـ کارشناس امور مسابقات و اردوها

   36 ـ کارشناس جذب مشارکتهای مردمی

   3-3-3 گروه توسعه ورزش همگانی

   37 ـ رئیس گروه توسعه ورزش همگانی

   38 ـ کارشناس مسوول ورزش همگانی

   39 ـ کارشناس ورزش همگانی

   40 ـ کارشناس امور مسابقات ، همایش ها و برنامه های عمومی

   41 ـ کارشناس هماهنگی امور ورزش دستگاههای اجرایی

   4-3-3- گروه توسعه ورزش روستایی و عشایری

   42 ـ رئیس گروه توسعه ورزش روستایی

   43 ـ کارشناس ورزش روستایی و عشایری

   44 ـ کارشناس ورزش روستایی و عشایری

   45 ـ کارشناس امور مسابقات ، همایش ها و برنامه های عمومی

   46 ـ کارشناس ورزش های سنتی ، بومی و محلی

   4-3- معاونت فرهنگی وامور جوانان

   47 ـ معاون فرهنگی و امور جوانان

   1-5-1- گروه ساماندهی امور جوانان

   48 ـ رئیس گروه ساماندهی امور جوانان

   49 ـ کارشناس ستاد ملی ساماندهی امور جوانان

   50ـ کارشناس هماهنگی و ساماندهی امور جوانان

   51 ـ کارشناس هماهنگی دستگاههای اجرایی استان در امور جوانان

   52 ـ کارشناس سنجش و پایش شاخص های امور جوانان

   2-4-3 گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان

   53 ـ رئیس گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان

   54 ـ کارشناس مشارکت های اجتماعی جوانان

   55 ـ کارشناس مشارکت های اجتماعی جوانان

   56 ـ کارشناس فعالیت های تشکل های مردم نهاد

   57 ـ کارشناس توسعه طرح های ملی در استان

   3-4-3 گروه امور فرهنگی و تربیتی

   58- رئیس گروه فرهنگی و تربیتی

   59- کارشناس مسوول امور فرهنگی ورزش

   60- کارشناس امور فرهنگی جوانان

   61-کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی

   62- کارشناس غنی سازی اوقات فراغت

   63-کارشناس برنامه ریزی امور فوق برنامه و مسابقات

   64-کارشناس توسعه خدمات مشاوره و تعالی خانواده

   5-3 معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

   65ـ معاون توسعه منابع و پشتیبانی

   68 ـ کارشناس مسئول برنامه و بودجه جذب

   67ـ کارشناس برنامه و بودجه

   68 ـ کارشناس ناظر بر امور اماکن ورزشی

   1-5-3 گروه فناوری اطلاعات و تحول اداری

   69ـ رئیس گروه فناوری اطلاعات و تحول اداری

   70 ـ کارشناس سخت افزار و شبکه

   71 ـ کارشناس نرم افزار

   72 ـ کارشناس آمار و اطلاعات

   73 ـ کارشناس آمار و اطلاعات

   74 ـ کارشناس تشکیلات و تحول اداری

   2-5-3 اداره امور مالی

   75 ـ رئیس اداره امور مالی

   76 ـ کارشناس امور مالی

   77ـ کارشناس امور مالی

   78ـ حسابدار

   79 ـ حسابدار

   80 ـ امین اموال

   3-5-3 اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

   81 ـ رئیس اداره توسعه منابع و پشتیبانی

   82 ـ کارشناس مسئول امور کارکنان

   83ـ کارشناس امور اداری

   84 ـ کارشناس امور اداری

   85 ـ کارشناس رفاه بیمه و امور بازنشستگی

   86 ـ کارشناس برنامه ریزی آموزش کارکنان

   87 ـ کارشناس راهبردی اسناد و مدارک

   88 ـ کارپرداز

   89 ـ انباردار

   ادارات ورزش و جوانان شهرستانها

   1-6-3 اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان

   90 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان

   91 ـ معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان

   92 ـ کارشناس مسوول امور ورزش

   93 ـ کارشناس نظارت بر فضاهای ورزشی

   94 ـ کارشناس ورزش بانوان

   95 ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   96ـ کارشناس امور فرهنگی و تربیتی

   97 ـ مسئول امور مالی

   1-1-6-3مجموعه ورزشی تختی

   98-مسوول مجموعه ورزشی تختی

   99-کارشناس امور ورزشی تختی

   100-کارشناس امور ورزشی تختی

   101-کارشناس تقویم ورزشی مجموعه ورزشی تختی

   2-1-6-3مجموعه ورزشی انقلاب

   102-مسوول مجموعه انقلاب

   103--کارشناس امور ورزشی انقلاب

   104-کارشناس امور ورزشی انقلاب

   1/1-6-3 نمایندگی ورزش و جوانان بخش خوراسگان

   105 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش خوراسگان

   2/1-6-3 نمایندگی ورزش و جوانان بخش رهنان

   106 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش رهنان

   3/1-6-3 نمایندگی ورزش و جوانان بخش بن رود (ورزنه)

   107 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش بن رود (ورزنه)

   4/1-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش جلگه (هرند)

   108 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش جلگه (هرند)

   5/1-6-3-نمایندگی ورزش و جوانان بخش کوهپایه

   109- مسوول نمایندگی ورزش و جوانان بخش کوهپایه

   110- کاردان امور ورزش

   6/1-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش جرقویه سفلی

   111ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش جرقویه سفلی

   7/1-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش جرقویه علیا

   112 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش جرقویه علیا

   2-6-3- اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان

   113 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان

   114ـ معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان

   115ـ کارشناس امور ورزش

   116ـ کارشناس امور باشگاهها

   117ـ کارشناس ورزش بانوان

   118ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   119 ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/2-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش زواره

   120ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش زواره

   3-6-3- اداره ورزش و جوانان خمینی شهر

   121 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینی شهر

   122ـ معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینی شهر

   123ـ کارشناس امور ورزش

   124ـ کارشناس امور باشگاهها

   125ـ کارشناس ورزش بانوان

   126ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   127ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/3-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش درچه پیاز

   128ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش درچه پیاز

   4-6-3- اداره ورزش و جوانان خوانسار

   129 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوانسار

   130ـ معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان خوانسار

   131ـ کارشناس امور ورزش

   132ـ کارشناس ورزش بانوان

   133ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   134ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   5-6-3- اداره ورزش و جوانان سمیرم

   135 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمیرم

   136- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان سمیرم

   137ـ کارشناس امور ورزش

   138ـ کارشناس ورزش بانوان

   139ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   140ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/5-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش پادنا

   141ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش پادنا

   6-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدن

   142- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدن

   143- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدن

   144ـ کارشناس امور ورزش

   145ـ کارشناس ورزش بانوان

   146ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   147ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/6-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش بوئین و میاندشت

   148ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بوئین و میاندشت

   7-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدونشهر

   149- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدونشهر

   150- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدونشهر

   151ـ کارشناس امور ورزش

   152-کارشناس ورزش بانوان

   153ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   154-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   8-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فلاورجان

   155- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فلاورجان

   156- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان فلاورجان

   157- کارشناس امور ورزش

   158- کارشناس امور باشگاهها

   159-کارشناس ورزش بانوان

   160ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   161-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/8-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش قهدریجان

   162ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش قهدریجان

   2/8-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش کلیشاد و سودرجان

   163ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش کلیشاد و سودرجان

   3/8-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش گرکن شمالی(پیربکران )

   164ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان گرکن شمالی(پیربکران )

   9-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا

   165- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا

   166- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا

   167- کارشناس امور ورزش

   168- کارشناس امور باشگاهها

   169-کاردان ورزش بانوان

   170ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   171-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   172- کارشناس امور مالی

   10-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان

   173- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان

   174- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان

   175- کارشناس امور ورزش

   176- کارشناس ورزش بانوان

   177-کارشناس کارشناس امور باشگاهها

   178ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   179-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   180- کارشناس امور مالی

   1/10-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش قمصر

   181ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش قمصر

   2/10-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش نیاسر

   182ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش نیاسر

   3/10-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش برزک

   183ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش برزک

   11-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل

   184- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل

   185- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل

   186- کارشناس امور ورزش

   187-کارشناس ورزش بانوان

   188- کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   189-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/11-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش کویرات

   190- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش کویرات

   12-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گلپایگان

   191- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گلپایگان

   192- معاون اداره ورزش و جوانان گلپایگان

   193- کارشناس امور ورزش

   194- کارشناس امور باشگاهها

   195-کارشناس ورزش بانوان

   196ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   197-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/12-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش گوگد

   198- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش گوگد

   13-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنجان

   199- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنجان

   200- معاون اداره ورزش و جوانان لنجان

   201- کاردان امور ورزش

   202-کارشناس ورزش بانوان

   203ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   204-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/32-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش باغبهادران

   205- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش باغبهادران

   14-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نایین

   206- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نایین

   207- معاون اداره ورزش و جوانان نایین

   208- کارشناس امور ورزش

   209-کارشناس امور باشگاهها

   210-کارشناس ورزش بانوان

   211ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   212- کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   213- کارشناس امور مالی

   1/14-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش انارک

   214- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان انارک

   15-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

   215- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

   216- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

   217- کارشناس امور ورزش

   218-کارشناس امور باشگاهها

   219-کارشناس ورزش بانوان

   220ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   221- کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   222- کارشناس امور مالی

   1/15-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش مهردشت

   223- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان مهردشت

   2/15-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش دهق

   224- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان دهق

   3/15-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش علویجه

   225- مسئول نمایندگی ورزش و علویجه

   15-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران وکرون

   226- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران و کرون

   227- معاون اداره ورزش و جوانان تیران و کرون

   228- کارشناس امور ورزش

   229-کارشناس ورزش بانوان

   230ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   231- کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/16-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش کرون

   232- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش کرون

   15-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز

   233- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز

   234- معاون اداره ورزش و جوانان نطنز

   235- کارشناس امور ورزش

   236- کارشناس امور باشگاهها

   237-کارشناس ورزش بانوان

   238ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   239- کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/17-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش امازاده آقا علی عباس(ع) بادرود

   240- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش امازاده آقا علی عباس(ع) بادرود

   18-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهین شهر و میمه

   241- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهین شهر و میمه

   242- معاون اداره ورزش و جوانان شاهین شهر و میمه

   243- کارشناس امور ورزش

   244-کارشناس ورزش بانوان

   245ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   246- کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   247-کارشناس فناوری اطلاعات

   1/18-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش گز

   248- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش گز

   2/18-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش میمه

   249- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش میمه

   3/18-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش وزوان

   250- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش وزوان

   19-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار(دولت آباد)

   251- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار(دولت آباد)

   252- معاون اداره ورزش و جوانان برخوار(دولت آباد)

   253- کارشناس امور ورزش

   254-کارشناس ورزش بانوان

   255ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   256- کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/19-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش حبیب آباد

   257- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش حبیب آباد

   1/19-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش خورزوق

   258- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش خورزوق

   1/19-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش دستگرد

   259- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش دستگرد

   20-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه

   260- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه

   261- معاون اداره ورزش و جوانان مبارکه

   262- کاردان امور ورزش

   263-کارشناس ورزش بانوان

   264ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

   265- کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

   1/20-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش گرکن جنوبی

   266- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش گرکن جنوبی

   21-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان چادگان

   267- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان چادگان

   268- کارشناس امور ورزش

   269- کارشناس امور جوانان

   1/21-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش چنارود

   270- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش چنارود

   22-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان دهاقان

   271- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان دهاقان

   272- کارشناس امور ورزش

   273- کارشناس امور جوانان

   23-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان خور و بیابانک

   274- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان خور و بیابانک

   275- کارشناس امور ورزش

   276- کارشناس امور جوانان

   1/21-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش جندق

   277- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش جندق

اصفهان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 3,691,300
تعداد بازدید امروز : 1,798
تعداد بازدید دیروز : 4,152
آخرین به روزرسانی : 1398/08/22
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.